logo

logo

Hazle Township
570.455.2039

Hazle Township
570.455.2039

Hazle Township Supervisors

1945
Nicholas Martino
Thomas Kassock (DOD-10-1947)
Michael Sunder

1947
Catherine Kassock (took her
husband’s seat October 1947)

1950
Michael Sunder
Catherine Kassock
George Fetter

1954
Michael Demshock
George Fetter
Michael Sunder

1956
Michael Demshock
John Gundy
Michael Sunder

1962
Michael Sunder
Michael Demshock
Michael Spadell

1963
John Franek (took Michael
Sunder's seat May 1963)

1964
John Franek
Michael Spadell
Michael Demshock

1967
Nazaro Ciotola
John Franek
Stanley Waslefsky

1970
Nazaro Ciotola
Joseph Belusko
Stanley Waslefsky

1972
Stanley Waslefsky
Joseph Synoski
Joseph Belusko

1974
Joseph Belusko
Joseph Synoski
Thomas Scappaticci

1980
Joseph Synoski
Joseph Belusko
Angelo Spadell

1986
Joseph Belusko
Joseph Synoski
Gary Lagana

1988
Andy Benyo
Gary Lagana
Joseph Synoski

1990
Andy Benyo
Gary Lagana
Carl Gatski

1992
Edward Dudeck
Andy Benyo
Carl Gatski

1993
Andy Benyo
Edward Dudeck
Anthony Clatch (DOD-April 19, 1997)

1997
Andy Benyo
Edward Dudeck (DOD-May 20, 1997)
Ruth Clatch (took husband’s seat May 1997)

1997
Andy Benyo
Ruth Clatch
Pauline Dudeck (took husband’s seat June 1997)

1998
Andy Benyo
Ruth Clatch
Anthony Matz

2002
Andy Benyo
Anthony Matz
Francis Boyarski

2006
Anthony Matz
Francis Boyarski
William Gallagher

2011
Andy Benyo (took over Anthony Matz's seat April 2011)
Francis Boyarski
William Gallagher

2014
William Gallagher
Francis Boyarski
James Montone

2018
James Montone
Dennis Dudeck
Francis Boyarski